Hungarohosting.hu Hungarohosting.hu - Teljes körű tárhelyszolgáltatások

Webtárhely, weboldal üzemeltetés

Üzleti célú weboldalak elhelyezésére: 20.000 Ft+Áfa / év
Nem üzleti célú weboldalak elhelyezésére: 10.000 Ft+Áfa / év

A tárolt weboldalak módosítása, tartalmi frissítése
és felügyelete egyedi megállapodás szerint lehetséges.Domain regisztráció

Regisztráció: 2 800 Ft+Áfa / 2 év
Éves domain fenntartás: 1 600 Ft+Áfa
Átregisztrálás: ingyenes

A regisztrációs- és az éves fenntartási díj a Drávanet Zrt.-nek fizetendő,
melyet a domain megszünéséig évente automatikusan számláznak.

A regisztrációhoz cégek esetén
az aláírási címpéldány és a cégbírósági végzés másolata
is szükséges.

A .eu .com .net .org domainek regisztrációja 1 évre szól,
ezek esetén az éves fenntartási díj a regisztrációs díjal megegyezik.Borbás Mátyás
egyéni vállalkozó, mint szolgáltató

Bankszámla szám: 11731001-20434087
Adószám: 60336718-2-22 (HU60336718)

Telefon: +36 30 529 21 88Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az ÁSZF későbbi módosításai jelen szerződésre utólagos hatállyal automatikusan érvénybe lépnek.

1 A Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást. Amennyiben a karbantartási idő 1 óránál tovább tart, erről a Szolgáltató
e-mail formájában köteles tájékoztatni az Előfizetőt legalább a tervezett karbantartás előtt 3 nappal. A karbantartásokból adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg a havi 3 órát. Ezen karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába.

2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben az Előfizető nem rendeltetésszerűen használja a Szolgáltató által nyújtott lehetőségeket. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket:
 • illegális, szerzői jogokat sértő adatok bármilyen formában történő elhelyezése
 • kéretlen (SPAM) levelek küldése
 • reklámkicserélő (Banner) szolgáltatások üzemeltetése
 • látogatásnövelő (backdoor) robot programok használata
 • legális vagy illegális felnőtt tartalmú oldalak elhelyezése
 • bármilyen más jogszabályt sértő adatok elhelyezése és honlapon való forgalmazása

A korlátozás időtartama alatt az Előfizető díjjóváírásban nem részesül!

A Szolgáltató ugyanakkor kijelenti, hogy nem képes naprakészen felügyelni az Előfizető által feltöltött adatokat, valamint az Előfizető elfogadja, hogy az esetleges illegális adattárolásokból, kéretlen levelek küldéséből felmerülő vitákban teljes felelősséget vállal és a Szolgáltatót nem terheli felelősség a fent említett kérdésekben.

3 Az FTP kapcsolatok számát a Szolgáltató minden esetben korlátozza.

4 Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató korlátozhatja az Előfizető sávszélességét, amennyiben az Előfizetőhöz tartozó honlap(ok) adatforgalma veszélyeztetheti a szerveren tárolt többi előfizetőnek nyújtott szolgáltatás minőségét. A korlátozásról a Szolgáltatónak kötelessége írásban figyelmeztetni azElőfizetőt. Abban az esetben, ha a Szolgáltató és az Előfizető között nem születik megállapodás, a Szolgáltató minden további figyelmeztetés nélkül korlátozhatja az Előfizető adatforgalmát.

5 Abban az esetben, ha az Előfizető a szerződést felmondja, köteles a kérdéses hónap díját a szerződésben foglaltak szerint egy összegben a Szolgáltató részére kifizetni. Amennyiben a kérdéses hónap már kiegyenlítésre került és az Előfizető a kifizetett időtartam lejárta előtt kívánja felmondani a szerződést, a Szolgáltató a fennmaradt napok után nem köteles elszámolni. Az Előfizető köteles felmondási szándékát minimum 30 nappal előre írásban jelezni a Szolgáltatónak.

6 A Szolgáltató a tárgyhónapot megelőző hónap 10. napjáig számlát bocsát ki az Előfizető részére a megrendelt szolgáltatásokról. Előfizető a számla összegét a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig köteles a Szolgáltató részére befizetni. Amennyiben az előfizetői csomaghoz új domain név regisztráció is tartozik, a Szolgáltató jogosult a regisztráció folyamatát vagy az újonnan delagált domain nevet felmondani fizetési késedelem esetén.

7 Amennyiben az Előfizető fizetési késedelembe esik, úgy a Szolgáltató előzetes felszólítás nélkül korlátozhatja a szolgáltatások körét. Abban az esetben, ha a fizetési késedelem eléri a 30 napot, a Szolgáltató egyoldalúan felmondhatja az Előfizető szerződését.

8 A korlátozás időtartamára Előfizetőt díjjóváírás nem illeti meg.
Amennyiben Előfizető számlatartozása meghaladja az utolsónak kiállított számla kifizetési határidejét, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások korlátozásán túl akár a számla kiegyenlítéséig felfüggessze szolgáltatásait Előfizetővel szemben.

9 Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben vállalt minőségi kritériumoknak nem tesz eleget, úgy díjvisszafizetésre köteles. A díjvisszafizetés mértéke óránként 100.- Ft, azonban a díjvisszafizetés mértéke egy hónapra vonatkozóan nem haladhatja meg az egy havi díjat.

A minőségi kritériumok kizárólag a Szolgáltató felügyelete alatt lévő szolgáltatásokra vonatkoznak.

10

A Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat - a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét kivéve - harmadik személynek nem adja ki.

11 A tárolt weboldalak módosítását a szolgáltató csak külön díj ellenében vállalja. A kért módosítások elvégzését megtagadhatja, abban az esetben, ha a weboldal nem a szolgáltató által készült, vagy nagy mértékben megváltoztatja az eredeti oldal vagy oldal rész működését vagy tartalmát.

12 A szolgáltató 24 órás ügyeletet tart a sürgős technikai problémák megoldására, mely telefonon, nem sürgős esetekben e-mailen vehető igénybe. Nem sürgős esetekben, hívásokat és/vagy SMS-eket a szolgáltató csak hétköznapokon 10:00 és 16:00 közt fogad.

13 A szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja vagy módosíthatja a szerződést, amennyiben
 • az ügyfél nem tartja tiszteletben az ügyeleti időt, az ügyelet feladatát,
 • nem tesz eleget fizetési kötelezettségének
 • megsérti a szerződést
 • megsérti a jelen ÁSZF valamelyik pontját
 • ha közvetlenül vagy közvetve a hatályos jogszabályokba ütköző tevékenységet folytat
Ilyen esetekben a szolgáltató, a már befizetett havi vagy éves díjjal nem köteles elszámolni, és azt nem téríti vissza.
15 Jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben, illetve vitás esetekben a Ptk. szabályozásai, valamint a Pécsi Városi Bíróság illetékes.

Pécs, 2012. január 1.